Exposició pública del Projecte d’urbanització del Poligon d’Actuació urbanística PAU-4

Per Decret d’Alcaldia, de data 28 de gener de 2019, s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística “PAU-4 Industrial La Confiança”, promogut per la Junta de Compensació del PAU-4, amb la finalitat de posar en pràctica l’execució material de les determinacions del POUM de Beuda en aquest àmbit d’actuació urbanística.
En compliment del que preveuen els articles 89.6 i 119.2.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el projecte d’urbanització se sotmet a informació pública per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, al diari El Punt Avui i en el tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les al•legacions que estimin convenients.

Projecte d’urbanització PAU-4