Exposició pública de la nova “Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general”