Exposició pública de la nova Ordenança fiscal de Plusvàlua

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2022/1 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat provisionalment la nova Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost de naturalesa urbana (plusvàlua), que derogarà la fins ara vigent.

CERTIFICAT I ANNEX ORDENANÇA