Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obres locals ordinàries

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2021/2 celebrada el dia 28 de gener de 2021, ha aprovat inicialment el projecte d’obres locals ordinàries de “Millora de l’eficiència de la xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de SETANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (79.794,04 €), IVA inclòs.

En compliment del que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS) el projecte d’obres se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i en el tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin convenients.

L’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament, plaça major, 4 els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 hores i els dijous de les 16 a 19 hores.

També es podrà consultar a la seu electrònica d’aquesta Corporació, a l’adreça http://www.beuda.cat/seu-electronica/
En cas de no formular-se cap al·legació en el termini indicat, la resolució d’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i es procedirà directament a la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva del projecte d’obres en el BOPG i en l’eTauler de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38.2 del ROAS.