Ban Restriccions de Mobilitat. Per Evitar Propagació del COVID-19

BAN D’ALCALDIA núm. 1/2020

 

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 

  1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Tornar al lloc de residència habitual.
  5. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. f) Desplaçament a entitats financeres
  7. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

Beuda, 15 Març 2020

BAND 1 2020 COVID19