Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2544 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1616 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 872 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació forçosa per raó d'urbanisme derivada de la manca de participació dels propietaris en el sistema de reparcel·lació del PAU-4 "Industrial La Confiança", promoguda per la Junta de Compensació
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 871 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-4 "Industrial La Confiança"
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 852 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 614 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 44 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 i 9, reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11199 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11195 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10882 AJUNTAMENT DE BEUDA Anunci de rectificació de les errates advertides en l'«Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)»