Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2759 AJUNTAMENT DE BEUDA - Ratificació del Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2753 AJUNTAMENT DE BEUDA - Ratificació del Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2246 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals ordinàries
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2236 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1874 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 970 AJUNTAMENT DE BEUDA - Informació pública de l'expedient de cessió gratuïta d'un bé patrimonial
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 875 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9456 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública d'una sol·licitud de llicència urbanística per executar obres pròpies d'una activitat ramadera ja establerta en el municipi
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9202 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'actualització, rectificació i comprovació núm. 2/2019 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7628 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'actualització, rectificació i comprovació núm. 2/2019 de l'Inventari municipal de béns i drets