Edictes al BOP de Girona

 

Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8703 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8372 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8312 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del Catàleg de camins del municipi
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8261 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment del preu públic pel servei de préstec de la biotrituradora i la corresponent ordenança reguladora
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8259 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8258 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i la corresponent Ordenança fiscal reguladora
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7924 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual del Text refós del POUM núm. 1/2015
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7736 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipal ordinàries
Exercici: 2017 Bop: 168-0 Edicte: 7465 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de delegació de les atribucions de l'alcaldessa en favor del primer tinent d'alcalde