Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3682 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3502 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a la realització d'obres per a la millora de la captació d'aigües subterrànies
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3245 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública de la segona aprovació inicial del Catàleg de camins del municipi
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3243 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3242 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7, 9 i 15 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3240 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3237 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que derogarà a la fins ara vigent
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'acord de supressió de la taxa per la recollida d'escombraries i de derogació de l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora d'aquesta
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 881 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 880 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 7, 9 i 15 reguladores de diferents taxes municipals