Edictes al BOP de Girona

 

Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7924 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual del Text refós del POUM núm. 1/2015
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7736 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipal ordinàries
Exercici: 2017 Bop: 168-0 Edicte: 7465 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de delegació de les atribucions de l'alcaldessa en favor del primer tinent d'alcalde
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7248 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7240 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Corporació
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de l'establiment del preu públic pel servei de préstec de la biotrituradora i l'ordenança reguladora del mateix
Exercici: 2017 Bop: 153-0 Edicte: 6892 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de l'establiment de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i l'Ordenança fiscal reguladora corresponent
Exercici: 2017 Bop: 133-0 Edicte: 5946 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública i veïnal de sol·licitud d'una autorització ambiental
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5819 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5475 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l'Agrupació de municipis de Sant Ferriol i Beuda