Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5634 AJUNTAMENT DE BEUDA - Delegació de l'exercici de les atribucions d'Alcaldia per absència temporal a favor de la 1a tinent d'alcalde, del 29 de juliol al 17 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5335 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4844 AJUNTAMENT DE BEUDA - Delegació de l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia per absència temporal a favor de la primera tinent d'alcalde
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4465 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública de les bases reguladores de la concessió de les subvencions destinades a la recuperació econòmica del municipi dels efectes de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del Covid-19
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4239 AJUNTAMENT DE BEUDA - Informació pública de l'actualització del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Beuda
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4155 AJUNTAMENT DE BEUDA - Informació publica de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3415 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3420 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de la Memòria valorada per a les actuacions en vies d'accés als nuclis de població del terme municipal de Beuda
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2759 AJUNTAMENT DE BEUDA - Ratificació del Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial d'una memòria valorada