Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5532 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de convocatòria pública per a l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5428 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4542 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4589 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4012 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 3981 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de la modificació puntual del Text refós del POUM núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2544 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1616 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 872 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació forçosa per raó d'urbanisme derivada de la manca de participació dels propietaris en el sistema de reparcel·lació del PAU-4 "Industrial La Confiança", promoguda per la Junta de Compensació
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 871 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-4 "Industrial La Confiança"