Edictes al BOP de Girona

 

Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10919 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10501 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10334 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7, 9 i 15 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10333 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que derogarà a la fins ara vigent
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10332 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10331 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2018
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9897 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9896 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de l'acord de supressió de la taxa per la recollida d'escombraries i, en conseqüència, derogar l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora d'aquesta
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8703 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8372 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal