Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8084 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8082 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7350 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Beuda per al mandat 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7050 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació urbanística del PAU-4 i declaració de la necessitat d'ocupació
Exercici: 2020 Bop: 174-0 Edicte: 6328 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions destinades a la recuperació econòmica del municipi dels efectes de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del Covid-19
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6232 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de l'actualització del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Beuda
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6216 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6214 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial d'una memòria tècnica
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5641 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Beuda per al mandat 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5634 AJUNTAMENT DE BEUDA - Delegació de l'exercici de les atribucions d'Alcaldia per absència temporal a favor de la 1a tinent d'alcalde, del 29 de juliol al 17 d'agost