Consultes

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals, i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  3. Els objectius de la norma.

  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

  1. Nova Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que derogarà a la fins ara vigent

Es sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de la nova Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que derogarà a la fins ara vigent, per un termini de quinze dies hàbils / d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació:

> Publicació: xx de gener de 2021 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia l’Ordenança fiscal de l’ICIO (adjuntar aquest document)

> Termini de presentació de propostes: Del xx al xxx de xx de 2021

> Text de la norma: Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (adjuntar aquest document)

> Memòria justificativa: (adjuntar aquest document)

Històric de consultes